Organització i gestió de l’àmbit metropolità

regió-m-barcelona

#1

La Regió metropolitana ha de ser policèntrica, estructurada a partir de les diverses ciutats i territoris que la conformen. Cal atendre les problemàtiques concretes de cada territori amb l’objectiu de preservar-ne la identitat i els valors. Però alhora aportar una mirada global que permeti avançar cap a una regió metropolitana equilibrada cosa que evitaria així la concentració en un únic centre o la dispersió informe i il·limitada sobre el territori. Per aquest motiu necessitem d’un nou model de governabilitat territorial que permeti aplicar les polítiques que les diverses escales de l’àmbit metropolità requereixen.


#2

No sols hi estic d’acord sinó que convençut de la urgència d’aquesta visió definitiva de la ciutat de 600Km2 (més enlllà dels 100 de la BCN estricta) com a camp de totes les planificacions .
El minifundisme local català confon la legítima promoció dels interessos de cada població amb l’urgent necessitat de mancomunar pràcticament tots els serveis dels 3M d’habitants en comptes de treballar en regnes de taifes. Això, aplicable a les altres conurbacions del país.
Les infraestructures metropolitanes del transport públic ja ens ho permeten, la contaminació atmosfèrica ja és percebuda com un problema a atacar d’arrel des de tot el conjunt territorial alhora, fa només un mes s’han pres decisions transcendents en aquet camp, els grans parcs han ser ser coneguts i “practicats” per tots els habitants i han de sortir de la Barcelona estricta les grans manifestacions firals, culturals,artístiques o esportives per repartir-se pel Baix Llobregat i pel Barcelonès Nord, com a mínim.
Els atractius turístics (per a nacionals i estrangers) del mateix Modernisme van molt més enllà i prenen molt més sentit en el moment que, transcendint Gaudí i Puig i Cadafalch, decobrim el Domènech i Montaner de Canet, el gran Jujol de Sant Joan Despí i enllà, el Moncunill de Terrassa, el Masó de Girona.


#3

Un dels principals problemes és que la Regió metropolitana no contempla més que una part de la mateixa i es deixa una part important del territori que deuria abarcar. Al Vallès Oriental patim les conseqüències i no gaudim dels recursos que genera la pertenença. Deuria contemplar-sen una ampliació i les millores en infraestructures, transport, eines d’organització…adients.


#4

La proposta territorial desenvolupada a l’Eix de Territori (eix 6) s’organitza en base als vuit àmbits funcionals, actualment aprovats pel Parlament de Catalunya: Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona.

L’esmena que a continuació es proposa considera que el nou projecte polític no ha de partir de l’actual configuració territorial, sense qüestionar que una altra configuració territorial és possible a partir de realitats i aspiracions territorials existents. I en concret es qüestiona que, a l’organització territorial en vuit àmbits funcionals proposada al document de la ponència 0, s’inclogui al Vallès Occidental i al Vallès Oriental a la Regió Metropolitana de Barcelona

Argumentari:

  • els vallesos tenen una idiosincràsia pròpia en matèria territorial, econòmica, relacional, poblacional que els fa necessari tenir un marc propi de gestió i planificació territorial propi que faciliti el seu desenvolupament ordenat i sostenible sense menystenir una col·laboració i la seva participació en òrgans territorials d’àmbit metropolita però des del reconeixement de la seva unitat territorial i administrativa, i d’una capacitat de gestió que li permeti crear sinèrgies i ponts amb els territoris propers en especial amb Barcelona i la seva conurbació i la Catalunya Central.
  • en la línia del que s’expressa al paràgraf anterior, de tres anys ençà ha pres força la proposta de la fusió dels dos vallesos; aquesta proposta neix de: la constatació que l’actual plantejament i definició de l’AMB menysprea a dos milions i mig de persones (1,3 milions al Vallès) ja que viuen a l’entorn metropolità i no es beneficien del reconeixement institucional de l’AMB, demostra, amb dades tècniques (impecablement treballades), que la fusió comportaria l’impuls i modernització del territori i demana que, donada la no-existència d’impediments legals, la futura llei de governs locals reconegui la nova realitat i adapti la configuració política a una distribució millor adaptada a la realitat actual.
  • considerem que, si la proposta territorial de la Ponència 0 s’organitza en base als vuits àmbits funcionals vigents, s’estaria plantejant una proposta “centralista” i simplista que no permetria fer ni una bona diagnosi de problemes ni de les necessitats específiques del nostre territori, ni, en conseqüència, bones propostes de solució que ens apropi a la gent a la que ens volem adreçar.

Proposta d’esmena:

Redefinir la proposta territorial desenvolupada a l’Eix de Territori (eix 6) organitzada en base als vuit àmbits funcionals, actualment aprovats pel Parlament de Catalunya (Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona) i fer una nova proposta territorial adaptada a la realitat actual.