Municipalisme transformador

municipalisme

#1

Creiem en un municipalisme que reivindiqui el món local com espai de canvi social i polític, de resistència i de transformació, i que, per tant, vagi més enllà de la consideració dels ajuntaments com a meres administracions de gestió. Volem una realitat municipal on valors com el feminisme, la solidaritat i la cooperació tinguin un paper protagonista; on les inversions i la gestió pública dels recursos es dirigeixin allà on ho requereixi la voluntat popular, recuperant així el control sobre els usos de l’excedent que la pròpia ciutat genera. Un municipalisme que aposti per economies locals justes, amb polítiques de fiscalitat ecològica i progressiva. Un municipalisme compromès amb la defensa del territori i del medi ambient i que garanteixi l’accés als drets bàsics a tot el país.


#2

3.2. Municipalisme (p.29)
MODIFICAR
Article 75 bis de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local: Retribucions dels membres de les corporacions tenint com a referència el sou bàsic anual del Primer Ministre, per als efectes de les remuneracions anuals màximes dels membres de les corporacions. El sou bàsic anual del Primer Ministre va ser de 78.185 euros l’any 2016.
Aquesta mesura suposa una reducció del 45% en les remuneracions màximes de les autoritats locals.
Proposta: Que aquest article sigui de rigorós compliment.


#3

Retribucions dels membres de les corporaciones


#4

Aportació – Municipalisme – pàgina 29
Afegir desprès del paràgraf que comença per D’altra banda, però, amb victòries electorals com la del mes de maig de 2015… i acaba amb “les classes treballadores” un nou paràgraf amb el següent text:
Avui els ajuntaments tenen davant seu el mateix repte que els primers ajuntaments democràtics: atorgar drets a la ciutadania.
Si llavors es va haver de donar el dret a ser ciutat a molts dels seus barris: dret a tenir asfaltats els carrers, a tenir clavegueram, transports, ambulatoris, escoles, centres socials, enllumenat públic etc., avui tampoc és suficient amb una gestió eficaç, cal atorgar de nou drets a l’habitatge, als serveis públics essencials, a viure lliure, a un entorn saludable, a respirar etc.


#5

Afegir: Impulsarem i donarem suport a la creació d’una xarxa d’espais per a l’organització de la ciutadania. La història de finals del segle XIX i el primer terç del segle XX al nostre pais en materia d’ateneus i casals ens serveix d’inspiració.


#7

Proposo canviar:

Creiem en un municipalisme que reivindiqui el món local (sempre en connexió amb el globalitzat) com espai de canvi social i polític, de resistència i de transformació, i que, per tant, vagi més enllà de la consideració dels ajuntaments com a meres administracions de gestió. Volem una realitat municipal on valors com el feminisme, la solidaritat i la cooperació internacional tinguin un paper protagonista; on les inversions i la gestió pública dels recursos es dirigeixin allà on ho requereixi la voluntat popular, recuperant així el control sobre els usos de l’excedent que la pròpia ciutat genera. Un municipalisme europeista que aposti per economies locals justes, amb polítiques de fiscalitat ecològica i progressiva. Un municipalisme compromès amb la defensa del territori i del medi ambient i que garanteixi l’accés als drets bàsics a tot el país.


#8

Proposta modificació: Impulsarem i donarem suport al manteniment i creació d’espais de trobada per a l’organització de la ciutadania. La història recent de Catalunya en matèria d’ateneus, cooperatives i sindicats ens servirà d’inspiració.


#9

Teniendo en cuenta que la pensión más alta que paga la Seguridad Social o el Estado es de 35.000€, esta proporción de sueldos de cargos públicos me parece excesiva y, además, debería contemplar los cargos de confianza. La correlación con el SMI es más proporcionada. Si sube, también subirá la remuneración de los cargos públicos.