Moviments socials i ciutadania activa

regió-m-barcelona

#1

La Regió Metropolitana de Barcelona compta també amb un riquíssim teixit de moviments socials, associacions de tot tipus i experiències d’aprofundiment democràtic. Per aconseguir una transformació profunda i duradora és imprescindible aconseguir una democràcia més plena i participativa, que aposti per la coproducció de les polítiques públiques. És a dir, promoure i facilitar els processos necessaris perquè la ciutadania prenguem un paper central, implicant-nos activament o prenent la iniciativa de les mesures en totes les seves fases, des del disseny (diagnòstic, decisió, planificació) fins a l’execució i avaluació.


#2

El Barcelonés nord va ser pioner en la lluita antifranquista quan encara hi havia combats amb les accions del l’Unió de Joves Aitifeixistes, també va imposar la seva rqadicalitat democràtica amb el Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet. Les actuacions a les nostres ciutats i territoris haurien de ser obertes a la ciutadania de manera que la participació real i efectiva fos present en totes les actuacon. Aquesta participació hauria de seuperar l’actual marc legal que obres processos participatius de compromís i merament consultius amb poca capacitar d’incidir sobre el projectes.