Introducció de Un projecte de país des de tots els territoris


#1

Catalunya és un país territorialment divers i amb una gran riquesa, des dels punts de vista geogràfic, ambiental, socioeconòmic, cultural, etc. I també divers pel que fa a les seves sensibilitats, necessitats i potencialitats. En aquest sentit, qualsevol projecte polític que aspiri a construir un nou model de país necessita una estratègia global, de país, que vagi molt més enllà de la suma de les propostes sectorials que afecten cadascun dels territoris.

Calen objectius i línies d’acció comunes que ens permetin avançar cap a un país menys desigual i més cohesionat. Per aquest motiu, la nostra voluntat és la de generar una proposta capaç de revertir l’actual situació de desigualtats socials i territorials, no només sent permeables a les necessitats i reivindicacions de les diferents territoris —barris, municipis, comarques, àmbits territorials—, sinó facilitant estratègies que mobilitzin el potencial local i propiciant complicitats de país que ajudin a anar més enllà de la suma de les propostes.

Per tal d’oferir solucions des d’una visió integral que, al mateix temps, reconegui aquesta diversitat i riquesa, organitzem la nostra proposta territorial en base als vuit àmbits funcionals actualment aprovats pel Parlament de Catalunya: Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona.

Una alternativa de país per a una nova època

L’espai polític que estem començant a articular neix de la necessitat de construir una alternativa per Catalunya en un moment de canvi global d’època i de la fi d’un cicle polític al nostre país. Aquest cicle, que l’anomenem com el “cicle de l’hegemonia convergent”, ens ha deixat una situació de desigualtat social i territorial que atempta contra el principi bàsic de la igualtat d’oportunitats i en l’exercici dels nostres drets.

La causa d’aquest context ha estat una política social i territorial fonamentada, per una banda, en una visió mercantilista i de pràctiques caciquils que, massa sovint, ha orientat les inversions només en funció del benefici d’uns quants; i, per l’altra, en un enfocament partidista que subordinant els interessos d’alguns territoris als d’aquells on poder treure millors rèdits electorals. Un model de país, doncs, pel que hi ha catalans de primera i de segona. Són mostra d’aquest context indicadors econòmics i demogràfics com ara les taxes d’ocupació, d’inversió, de renta o de desigualtat, l’envelliment de la població, el despoblament rural o les xifres d’exili juvenil en certes regions.

Paral·lelament, el procés d’urbanització i creació d’infraestructures contemporani ha portat indiscutibles avenços a Catalunya: la millora en l’accés als serveis, l’extensió de les formes de vida urbana, el trencament de les grans fractures internes del territori. Però al mateix temps, la manca de govern d’aquest procés ha comportat problemes molt notables, com ara el consum accelerat de sòl, la pressió sobre els recursos naturals, l’exacerbació de la mobilitat i la segregació social a l’interior de les àrees urbanes.

Com a element central per a la vertebració del país cal fer especial esment a un model de dotació d’infraestructures i de serveis que, en cap cas, s’ha orientat a la cohesió territorial, sinó que ha acabat accentuant els desequilibris ja existents. Així, en plena expansió de l’alta velocitat, nou comarques catalanes no disposen encara de cap tipus de servei ferroviari, i un 38 % dels municipis catalans no tenen accés al transport públic o aquest hi és marginal. Més que un país-ciutat on la disponibilitat de serveis sigui indiferent del punt de residència, el model imperant ha creat una gran quantitat d’àrees desafavorides en les quals la vida quotidiana (treball, estudis, oci) es veu penalitzada o es torna simplement impossible.

Aquesta situació general s’ha vist fortament agreujada en els últims anys a causa de la crisi econòmica i les mesures d’austeritat dels governs espanyols i catalans al dictat de la troica, que han aprofundit en les fractures socials i territorials. Al mateix temps, des d’una actitud de desconfiança i paternalisme vers els governs municipals s’han promogut polítiques de recentralització, que han restat autonomia i capacitat econòmica als territoris i als municipis i se’ns ha negat el dret a decidir a veïns i veïnes sobre les demandes prioritàries a les quals s’havia de donar solució i decidir la millor manera de fer-ho. La retallada dels serveis socials i l’impuls recentralitzador formen part de la mateixa política d’agressió al conjunt de la ciutadania.

Hem sigut testimonis de connivència entre poder polític i econòmic en la proliferació de megaprojectes i infraestructures que només buscaven el màxim benefici privat i atacaven allò que és patrimoni de totes i tots. En són exemples una política extractivista desaforada, la pràctica del fracking, megaprojectes com EuroVegas o BCN Word, la posada en marxa d’abocadors i incineradores il·legals, la MAT, una gestió insostenible dels residus, l’edificació incontrolada al nostre litoral, el Pla Hidrològic de l’Ebre, el transvasament encobert del Segarra-Garrigues, etc. Com sempre, ha estat la ciutadania qui hem sortit a defensar el nostre territori i els recursos comuns. En aquest sentit, el nostre espai se sent hereu i partícip de totes aquestes lluites i apostem perquè el bé comú estigui sempre per sobre de qualsevol interès particular que vulgui aprofitar-se’n i enriquir-se’n a costa.

Per altra banda, les polítiques dutes a terme per la Unió Europea tampoc han ajudat a revertir la situació. Per un costat, la Unió Europea ha anat reduint les seves polítiques destinades a les àrees urbanes, interrompent, fins i tot, programes que, com la iniciativa URBAN de rehabilitació de barris, havien donat prou bons resultats. De la mateixa manera, les zones rurals han estat les principals afectades per una política europea que ha beneficiat els grans propietaris i empreses comercialitzadores. El camí que estan seguint els acords internacionals amb Canadà (CETA) i EUA (TTIP) és el d’agreujar molt més la situació econòmica en què es troben aquests territoris. Ho faran a través d’una previsible davallada dels preus del sector primari, el control de la producció des dels oligopolis de transformació i la distribució alimentària i una desprotecció dels productes amb denominació d’origen, punts clau que van en detriment de les economies locals i la sobirania alimentària.

L’equitat territorial, la recerca i la inversió basades en les potencialitats de cada territori no són només el més just i necessari de cara a lluitar contra la desigualtat i els desequilibris existents, sinó que són els millors instruments perquè Catalunya pugui superar, d’una vegada per totes i de forma integral, la crisi econòmica i els seus efectes.

Garantir la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels drets a tota la ciutadania. Aquest principi universal implica enfocar el treball a cada territori des de la perspectiva de les seves potencialitats en comptes d’assumir suposades “situacions congènites” que condemnin a determinades zones del país. Per això creiem que una política de país és aquella que presta especial atenció a les diferències demogràfiques i de nivell socioeconòmic del territori i treballa per acabar amb els índex de desigualtat dins i fora de cada àmbit politicoadministratiu.

Cal garantir un accés equitatiu a la renda, als serveis i a la qualitat de vida amb independència del lloc de residència. Considerem que la cohesió social dels nostres pobles i ciutats és una aspiració irrenunciable. Entenem que aquest és un dret de ciutadania, que ha de ser garantit a tothom, amb independència del seu nivell de renda, del seu barri o la seva comarca de residència, del seu gènere o la seva edat. Per això, caldrà desenvolupar polítiques públiques que pugnin contra les desigualtats socials i la segregació urbana i assegurin arreu l’accés al medi ambient saludable i als recursos naturals, a l’habitatge digne, a la mobilitat, al paisatge i als serveis.

A més a més, cal un canvi de model productiu i una política d’ocupació que aprofiti els avantatges comparatius de cada zona del país i que fomenti una economia social i de proximitat adaptada a les necessitats dels veïns i les veïnes. Per tal d’assegurar aquest objectiu, cal treballar perquè les universitats i centres de producció del coneixement responguin a les realitats de cada territori i que s’entengui el treball de forma recíproca i complementària. Així mateix, cal assegurar l’accés de tota la ciutadania a uns serveis de qualitat sigui quin sigui el seu lloc de residència i garantir i facilitar l’exercici de tots els seus drets.

Catalunya, una nació diversa i cohesionada. Una Catalunya cohesionada és aquella que disposa d’infraestructures i serveis de qualitat i accessibles que estiguin al servei de les necessitats de la majoria social del país i no d’interessos especulatius o clientelars. En aquest sentit, cal una millora substancial de les xarxes de mobilitat dins els mateixos territoris i en relació als principals nuclis urbans que privilegi el transport públic i tingui com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones. Per això propugnem un replantejament de la dotació i les formes de gestió de les infraestructures, tant les d’accessibilitat exterior (ports i aeroports), com les de mobilitat interior (xarxes viàries i ferroviàries) i les telecomunicacions. L’objectiu ha de ser reduir els costos ambientals i socials de la mobilitat, contribuir a fer-ne un dret i no pas una obligació, i satisfer-la tant com sigui possible a través de mitjans col·lectius i no particulars.

Altrament, entendre les singularitats i potencialitats de Catalunya requereix revisar atentament quines són les relacions entre l’espai urbà i els espais oberts. Camp i ciutat són, tots dos, elements indispensables per a la nostra societat i hem d’entendre que estan estretament entrelligats. Cal superar la visió segona la qual el fenomen urbà és l’únic mecanisme de desenvolupament territorial, ja que en realitat aquest mecanisme és un element depredador dels espais oberts. Per tant, cal establir noves lògiques de desenvolupament que es fonamentin en la capacitat productiva dels espais oberts rurals, conduint a noves relacions d’intercanvi equilibrat entre aquests àmbits i els àmbits urbans.
Finalment, entenem que una de les millors expressions del que és Catalunya és en les diferents manifestacions de la cultura popular, la creació contemporània i el patrimoni artístic i històric arreu del país. Per aquest motiu, advoquem per la seva potenciació i defensa.

Defensar la terra i els béns comuns. Per nosaltres estimar el nostre país vol dir, també, estimar la terra i els seus paisatges, cuidar els nostres recursos naturals i treballar per una Catalunya sostenible que sigui avantguarda en els reptes globals actuals.

Apostem per una Catalunya compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat. La transició energètica i l’equitat territorial són dos conceptes que van junts. Cal gestionar correctament els nostres residus. Cal establir xarxes d’economia de proximitat, amb dissenys i coresponsabilitats a escala territorial, que trobin en el manteniment i millora dels elements que ens atorguen identitat —la qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans i dels espais naturals— una palanca de desenvolupament econòmic i social.

Un país democràtic construït de baix a dalt. Un país democràtic construït de baix a dalt. Entenem que la millor manera de vertebrar i construir un país des de tots els indrets és a través de les institucions i els espais més propers a la ciutadania i al territori. Volem un país democràtic que es construeixi i es governi de baix a dalt. És per això que apostem per revertir el procés de centralització i de buidament de sobirania i competències als municipis i per donar cada cop més poder i més recursos als municipis i, també, per potenciar la creació de xarxes de coordinació i cooperació supramunicipal, per tal d’assegurar la coordinació i planificació territorial entre els diferents nivells de l’administració d’una forma democràtica. Seguint aquesta línia, entenem que els diferents nivells politicoadministratius han de ser òrgans transparents, elegits democràticament i sotmesos a forts mecanismes de control per part de la ciutadania. Finalment, creiem que la relació entre els diferents nivells de l’administració i dels territoris s’han de basar en els principis de solidaritat i fraternitat superant velles lògiques de competència i que tenen efectes perjudicials per al país en el seu conjunt.

En aquest eix hi trobaràs les següents aportacions inicials proposades pel @GrupImpulsor:

Terres de l'Ebre

Alt Pirineu i Aran

Camp de Tarragona

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Penedès

Ponent

Regió Metropolitana de Barcelona


Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris"
Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris"
Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris"
#2

Afegir al final (pàg 56) abans dels apartats territorials
Governança territorial basada en els principis de solidaritat, de cooperació institucional i d’eficiència.
Les vegueries són àmbits de govern inèdits amb un gran potencial que permetrà assolir una situació d’equilibri i confluència entre les polítiques de país, que ha d’impulsar el govern i els interessos i capacitats de les entitats locals.
L’aparcada llei de vegueries conté un element clau per assolir aquest equilibri entre democràcia de base, eficiència organitzativa i cooperació, que són les comissions de coordinació territorials, constituïdes de forma paritària per la representació sectorial del govern i els representants de les entitats locals.
Cal potenciar les vegueries de forma que es generin aquests espais de confluència que maximitzin els esforços de les diverses administracions per assolir la millor eficiència en la gestió pública basada en la participació democràtica als diversos nivells.


#3

D’acord amb el que comenta @Rufi. També buscaria que les vegueries -i ja de pas, l’àrea metropolitana de Barcelona- comptessin amb òrgans de govern elegits de forma directa, a través d’uns comicis. Això serviria per trencar amb la llògica delegativa d’aquests ens supramunicipals, que sovint en dificulta el seguiment per part de la ciutadania i els mitjans de comunicació, i fa que el rendiment de comptes sigui més complicat.


#4

És cert que el rendiment de comptes és molt complicat en els òrgans de govern que no són elegits de forma directa. D’altra banda tampoc tenim gaires garanties amb el sistema electoral de llistes tancades, en el qual els elegits es deun més al partit que els pot promocionar o defenestrar segons sigui el seu comportament vist des de la direcció. No obstant, el problema que planteges no es pot desvincular del sistema d’organització territorial, amb l’articulació dels diversos nivells administratius i un repartiment de competències que, en ser homogeni per tots els nivells de les administracions, no respon en absolut a la diversitat dels territoris. Per llegir una mica més sobre el tema podeu consultar aquest article del que suscriu
http://rufiterritori.blogspot.com.es/2011/10/i-si-apliquem-les-tisores-lembolic-de.html.


#5

A l’introducció d’aques Eix es podria fer referència al malbaratament del territori en els més de 30 anys de govern autonòmic: el litoral i el prelitoral; zones de montanya pseudo-urbanitzades com la Cerdanya; periferies urbanes que són zones d’exclusió; expulsió del joves i de les poblacions de baixos ingressos de les ciutats compactes; malversació del sòl, de l’aigua i de l’energía; contribució al calentament del planeta; etc.

Cal denunciar aquest malbaratament que és un patrimoni que cal deixar a les generacions següents. La sostenibilitat del territori és conjuntament amb la desigualtat son els dos objectius prioritaris i superiors de les polítiques territorials i sectorials (ocupació, habitatge, mobilitat, urbanització, etc). Per altra part promoure la sostenibilitat i reduir les desigualtats van molt vinculades. Més desigualtat suposa més insostenibilitat, més malbaratament del territori. Més insostenibilitat afecta més a les poblacions de més baixos ingressos i que pateixen l’injustícia espaial.


#6

En relació a la introducció del punt 6

No queda clar en el document que la realitat de Catalunya -inclosa la territorial- és fruit no tan sols de l’herència convergent i pujolista sinó també de l’herència de les administracions socialistes -especialment en la Regió Metropolitana de Barcelona-. Sembla que s’eviti criticar la part socialista d’aquesta herència, quan el model que sofrim és un llegat del pujolisme de CiU i del social-liberalisme del PSC. S’ha de trencar amb el model social i territorial SOCIOCONVERGENTE, s’ha d’apostar per una ruptura clara d’aquest model i de les dinàmiques econòmiques que l’acompanyen.


#7

La proposta territorial desenvolupada a l’Eix de Territori (eix 6) s’organitza en base als vuit àmbits funcionals, actualment aprovats pel Parlament de Catalunya: Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona.

L’esmena que a continuació es proposa considera que el nou projecte polític no ha de partir de l’actual configuració territorial, sense qüestionar que una altra configuració territorial és possible a partir de realitats i aspiracions territorials existents. I en concret es qüestiona que, a l’organització territorial en vuit àmbits funcionals proposada al document de la ponència 0, s’inclogui al Vallès Occidental i al Vallès Oriental a la Regió Metropolitana de Barcelona

Argumentari:

  • els vallesos tenen una idiosincràsia pròpia en matèria territorial, econòmica, relacional, poblacional que els fa necessari tenir un marc propi de gestió i planificació territorial propi que faciliti el seu desenvolupament ordenat i sostenible sense menystenir una col·laboració i la seva participació en òrgans territorials d’àmbit metropolita però des del reconeixement de la seva unitat territorial i administrativa, i d’una capacitat de gestió que li permeti crear sinèrgies i ponts amb els territoris propers en especial amb Barcelona i la seva conurbació i la Catalunya Central.
  • en la línia del que s’expressa al paràgraf anterior, de tres anys ençà ha pres força la proposta de la fusió dels dos vallesos; aquesta proposta neix de: la constatació que l’actual plantejament i definició de l’AMB menysprea a dos milions i mig de persones (1,3 milions al Vallès) ja que viuen a l’entorn metropolità i no es beneficien del reconeixement institucional de l’AMB, demostra, amb dades tècniques (impecablement treballades), que la fusió comportaria l’impuls i modernització del territori i demana que, donada la no-existència d’impediments legals, la futura llei de governs locals reconegui la nova realitat i adapti la configuració política a una distribució millor adaptada a la realitat actual.
  • considerem que, si la proposta territorial de la Ponència 0 s’organitza en base als vuits àmbits funcionals vigents, s’estaria plantejant una proposta “centralista” i simplista que no permetria fer ni una bona diagnosi de problemes ni de les necessitats específiques del nostre territori, ni, en conseqüència, bones propostes de solució que ens apropi a la gent a la que ens volem adreçar.

Proposta d’esmena:

Redefinir la proposta territorial desenvolupada a l’Eix de Territori (eix 6) organitzada en base als vuit àmbits funcionals, actualment aprovats pel Parlament de Catalunya (Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona) i fer una nova proposta territorial adaptada a la realitat actual.


#8

Hola,

No sé si l’aportació ha d’anar aquí. Ja em direu si no és el lloc correcte.

EL CONCEPTE “VEGUERIA” a Un país en Comú.
Resum Executiu de les Ponències 0.
A la introducció es diu : “ Desenvolupar unes institucions públiques no burocràtiques que garanteixin i proveeixin drets, serveis i polítiques públiques de forma universal”.
A l’apartat 3.2 es reitera el paper que el municipalisme ha tingut en l’adopció de polítiques concretes que han millorat la vida de la ciutadania.
A l’apartat 6: Garantir la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels seus drets a tota la ciutadania.

Creiem que cal definir, explícitament, el concepte de vegueria com a eina per a una nova concepció de l’administració territorial que tot fent més eficient l’acció de l’administració pública afavoreixi la participació ciutadana i la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

És evident que aquesta percepció d’administració del territori no és percebuda amb els mateixos nivells d’urgència per al resident de l’Àrea Metropolitana que per als residents de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i Aran o de determinades comarques de les Terres Gironines, de Lleida o de la Catalunya Central.

El concepte “vegueria” com a eina administrativa innovadora és alhora un concepte “lingüístic” que es fa imprescindible per subratllar la voluntat d’una nova administració territorial, a la vegada més eficient i sobre tot respectuosa amb el principi de la igualtat d’oportunitats.

Demanem, doncs, que el terme concret de “vegueria” sigui esmentat al document “Resum Executiu de les Ponències 0”.

Grup de treball de l’Alt Pirineu i Aran.


#9

Organització político-administrativa del territori: Patim una absurd, costós i opac (no es fàcil saber qui fa què) funcionament generat per una inflació institucional. La estructura bàsica de la estructura territorial del país ha de ser la Generalitat i els municipis. Son institucions d’elecció directa, amb legitimitat històrica i socio-cultural. En canvi cal qüestionar les províncies, les regions (o vegueries) i les comarques. Però s’han de tenir en compte que aquestes entitats estan protegides per la Constitució espanyola una i per l’Estatut les altres. Les províncies son prescindibles. Les regions o vegueries són àmbits d’acció de la Generalitat i de diàleg i concertació amb els governs locals. El gran nombre de municipis, sovint considerat disfuncional, tenen història, identitat i ámbit de participació política i d’articulació del territori. Si bé la meitat dels municipis catalans no arriben a 1000 habitants tendeixen a estar a prop i relativament ben comunicats amb altres municipis de talla diversa. La Generalitat podrà promoure la cooperació intermunicipal a partir de les actuals comarques que probablement donarà lloc a un centenar d’entitats supramunicipals. Serà un procés voluntari i tots els municipis estaran representats en aquestes entitats que assumiran una part de les competències, funcions i serveis de caràcter local.