Espais per a l’activitat

regió-m-barcelona

#1

Facilitar espais òptims per a totes les activitats ambientalment sostenibles i proveïdores de feines dignes arreu del territori és premissa indispensable per millorar les condicions de vida de la població. A l’espai metropolità tenim recursos per fer-ho, tant pel que fa a espais especialitzats (p. ex. polígons industrials) amb requeriments específics i que en molts casos caldrà articular millor dins del sistema urbà, com pel que fa a espais plenament inserits a les trames urbanes, com són els baixos residencials i altres àrees existents. Cal protegir els espais d’activitat de l’especulació immobiliària, millorar les funcionalitats i facilitar la disponibilitat d’espais adients per aquelles activitats de l’economia social, cooperativa, participativa… que necessiten de noves solucions que el mercat encara no proveeix.


#2

Text a incorporar a continuació
El Maresme és la quarta comarca amb major densitat d’habitants (441.505), ric patrimoni cultural i paisatgística. Les polítiques actuals estan convertint al Maresme en pobles dormitoris de Barcelona i la seva perifèria. El Maresme hauria de recuperar l’activitat econòmica suficient com perquè tots els pobles que la componen, tinguin vida pròpia i els seus habitants puguin treballar en els seus nuclis urbans.


#3

Un procés de reindustralització es torna bàsic tenint en compte la buidor actuar els polígons industrials del Barcelonés Nord o bé el monocultiu de l’activitat actual que desenvolupen. Aquesta reindustrialització es torna complicada degut a les mancances dels propis polígons industruals en quant a les infraestructures necessàriesper a la nova economia com és superar la bretxa digital.