El dret a la mobilitat: integrar el territori i garantir la igualtat d’oportunitats

comarques-gironines

#1

Les comarques gironines són un dels territoris del país amb més diversitat d’indrets. La visió aïllada dels diferents espais ha fet minvar l’enllaç entre si, fet que ha provocat la pèrdua fins i tot de corredors ferroviaris històrics. És necessària una xarxa de transport públic accessible i transversal, que superi l’actual model radial vessat a les connexions amb Barcelona, i teixeixi el territori de l’interior a la costa, que apropi les grans infraestructures de transport (TGV i aeroport), de coneixement (la Universitat de Girona i el seu Parc Tecnològic), i de serveis (el Trueta i Santa Caterina) a la resta del territori, passant per l’eix transversal ferroviari o l’anella de les Gavarres, recuperant els antics corredors de transport avui desmantellats o reduïts a l’ús del vehicle privat.


#2

El dret a la mobilitat: serveis de transports municipals, ecològics i econòmics.
Gran marge de millora en freqüència , intermodalitat entre concessions i integració tarifaria. Fer arribar l’ATM al Baix Empordà. I reforçar la xarxa de transports públics dels sistemes urbans


#3

Derecho a la movilidad e infraestructuras. Dadas las infraestructuras y la posición geográfica de la provincia, a través de Girona pasan el 90% de las mercancías que viajan a Europa

 Racionalizar la circulación del transporte rodado de mercancías por carretera y/o ferrocarril. Horarios. Contaminación. Ruidos.  Gestión pública, solidaria y equitativa de las infraestructuras.  Estudio de cómo afecta el tráfico al medio ambiente.  Estudio del impacto del trafico contaminación ambiental y acústica en la salud