Diagnosi de Sobirania tecnològica

sobirania-tecnològic

#1

Els moviments polítics contemporanis hem d’explorar els reptes que planteja l’augment de les plataformes tecnològiques, la proliferació dels sensors en la vida quotidiana i el continu canvi cap a una economia intensiva en l’ús de les dades. Tenint en compte les tendències recents a buidar les comunitats polítiques de poder de decisió —ja sigui a través de nous tractats internacionals com el TTIP o mitjançant les formes emergents d’extracció de dades que facilita la digitalització— és necessari posar sobre la taula la qüestió de la sobirania tecnològica en les seves múltiples dimensions.

La situació actual es veu agreujada pel fet que la naturalesa altament política de la indústria tecnològica, així com les nombroses amenaces que representa per a la sobirania, sovint passen desapercebudes. Una gran part de la població s’ha convertit en consumidora de serveis gratuïts i d’aplicacions promogudes per plataformes digitals que sovint violen la seva privacitat, la protecció de les dades o la lliure decisió sobre la informació. El focus de Silicon Valley és convertir les dades en un actiu intangible i un producte per ser venut i comercialitzat en els mercats financers. A canvi de poder gaudir d’un servei personalitzat i de qualitat, ofert per part de proveïdors privats, la ciutadania ha d’acceptar ser contínuament controlada i monitoritzada per les empreses tecnològiques. Un model que s’ha definit com el “capitalisme de vigilància”.


#2

Introducció
La tecnologia és tot aquell conjunt de coneixement tècnic que ens permet adaptar-nos al medi ambient. La nostra història està plena de millores tecnològiques que ens han portat a poder viure millor. Des del grup promotor Sobtec, volem centrar-nos en un seguit de tecnologies, que comencen a agafar rellevància a partir dels anys 60, i que emmarquem dins del terme de tecnologies informàtiques.

Sobirania i Tecnologia
L’expansió i evolució de les tecnologies informàtiques han generat canvis en la nostra manera de treballar; relacionar-nos i comunicar-nos amb una velocitat que no deixa espai a la reflexió. S’ha propiciat, per una banda, el subjecte passiu que consumeix productes i serveis, i per una altra, s’ha accentuat la cosificació de les relacions socials a través de la compra d’aquests productes. És en aquest punt on és important l’empoderament col·lectiu per aconseguir que, aquestes millores tecnològiques, ens portin a satisfer les nostres necessitats i a poder viure millor en el nostre medi ambient.

Ser sobirans tecnològicament
Ser sobirans tecnològicament comporta tenir els coneixements i la capacitat per decidir sobre la tecnologia. Quan les programadores dels anys 60 escrivien codi pels colossals ordinadors de l’època, aquell codi era un bé comú que compartien entre elles, i formava part del coneixement d’aquella comunitat. No era una mercaderia. Però als anys 80, seguint la lògica del capital, es va mercantilitzant aquell codi, es van afegir restriccions als usuaris en format de llicències, i es va acabar amb l’hàbit de compartir el coneixement. L’any 1985, amb la fundació de la Free Software Fundation, neix un moviment que trenca amb l’espiral mercantilitzador del programari, i posa les bases per garantir les llibertats perdudes, i tornar a desenvolupar per la comunitat, s’anomenà programari lliure. D’aquesta manera, s’obre la via per poder ser sobirans tecnològicament en un àmbit tan important com és el del programari.

El moment que estem vivint
Però l’evolució de les tecnologies informàtiques està acompanyada d’una constant pèrdua de sobirania: el programari lliure no té una presència destacable en sectors on, a priori, hauria de ser hegemònic, com el de l’educació o l’administració pública; la capacitat tecnològica de captar i analitzar dades de forma massiva s’està utilitzant per mercantilitzar les dades privades de les persones; les millores tecnològiques en sistemes d’informació, debat i presa de decisions no s’apliquen per ampliar les estructures democràtiques dels estats; i aquesta nova economia extractiva, sorgida gràcies a aquesta evolució tecnològica, se salta la legalitat i intenta normalitzar els seus serveis.
http://sobtec.cat/


#3

Considero que no se está insistiendo lo suficiente en la descentralización de las redes de comunicaciones.
La estructura física actual de Internet está a mucha distancia (física e ideológica) de la concepción original de una red distribuida. La práctica totalidad de los nodos de la red son nodos terminales: los ordenadores y teléfonos móviles de los usuarios (consumidores).
Un episodio acaecido durante la “primavera árabe” en un país del norte de África nos mostró hasta qué punto Internet está centralizada y, por tanto, sujeta al poder político, miltar o económico dominante: bastó la desconexión de 5 supernodos para cortar el acceso a Internet en todo el país.
Una decidida apuesta por la descentralización de la red es necesaria, a la vez que sería una de las herramientas con la cual más y más personas puedan participar del conocimiento que les permitirá la construcción y la autogestión.


#4

Veo que en todo el capitulo se referencia únicamente la tecnología de datos/informática, obviando la existencia de otros campos de la misma (energética, alimentaria, agropecuaria, de medio ambiente, de ingeniería y construcción,…) y que son fundamentales.Aunque la informática sirve de soporte y potencia a otras, debemos ser lo suficiente ambiciosos para identificar principios de uso y desarrollo en cada uno de los campos.


#5

Necessitem un pla d’educació STEM ambiciós; per començar, algo tant simple com incloure escacs com assignatura al sistema educatiu des de primària. La capacicació científico-tecnologica del professorat s’ha d’incrementar ostensiblement.