Diagnosi de Sobirania alimentària i energètica

sobirania-alimentàri

#1

L’alimentació i l’energia són drets, són necessitats bàsiques que condicionen la salut humana i la nostra qualitat de vida; a la vegada que representen una connexió directa amb l’entorn en el qual vivim i del qual depenem.

L’agricultura es el principal sector productor d’aliments i el principal sector en la gestió del nostre territori. De la pagesia en depèn la nostra alimentació, la nostra salut i el nostre paisatge. A Catalunya les polítiques agràries s’han basat sempre en la promoció d’un model agroalimentari industrial, un model caracteritzat per l’ús intensiu d’agrotòxics i que promou l’augment de la productivitat i la competitivitat com a millor opció per defensar el sector productiu local de les amenaces d’una producció globalitzada i d’una cadena alimentària controlada per la gran distribució. L’expansió de l’agricultura industrial està basada en l’extensió dels monoconreus, l’augment de la mida de les finques, l’aposta per les produccions més valorades als mercats i la construcció d’infraestructures. Les xifres econòmiques avalen aquesta estratègia, però no així la resta d’indicadors que vinculen l’agricultura industrialitzada amb impactes socials i ambientals negatius: pèrdua de coneixements tradicionals, substitució del tradicional mosaic paisatgístic per immenses extensions de monocultius, desintegració de les xarxes locals de distribució d’aliments, contaminació d’aqüífers, degradació de la fertilitat dels sòls, consum desaforat d’aigua, problemes de salut per l’ús d’agroquímics i fertilitzants que s’incorporen a la xarxa d’abastiment d’aigua, o la ingent acumulació de purins i altres subproductes tòxics de la ramaderia intensiva.

L’agricultura intensiva produeix sense pageses i pagesos. Els pocs que romanen en actiu s’han convertit en empresaris d’unes explotacions generalment sobretecnificades que generen escassos marges de benefici i són completament dependents de la indústria agroquímica, dels combustibles fòssils, de les polítiques públiques (construcció d’infraestructures agràries, ajudes a la producció) i dels crèdits bancaris. La situació es considera crítica des de fa anys i les perspectives no són gens tranquil·litzadores. La població activa agrària suposa menys del 2% de la població activa i la manca de relleu generacional es manifesta en un preocupant envelliment de la pagesia catalana. Es tracta d’un sector molt especialitzat però molt poc diversificat. La nostra dependència de la ramaderia i alguns cultius específics és molt alta. Tenim una ramaderia que depèn del comerç internacional de cultius com la soja, que tenen unes repercussions ambientals i socials molt greus als països on es produeixen. L’impacte sever que té l’agricultura i la ramaderia industrial sobre el canvi climàtic també és un altre element significatiu que qüestiona tot el model.

En l’àmbit de l’energia, d’altra banda, Catalunya té una gran dependència dels combustibles fòssils i de l’energia nuclear. El petroli, un recurs que s’està esgotant, és la principal font d’energia primària. Amb l’assoliment del peak oil aquesta dependència del petroli pot provocar un augment exponencial del preu dels carburants, fet que incrementa la situació d’injustícia ambiental pel que fa a la desigualtat en l’accés a l’energia. Per altra banda, més del 50% de l’electricitat consumida a Catalunya és d’origen nuclear, una font energètica que depèn de les importacions d’urani. Renunciar a l’urani i als combustibles fòssils, com nosaltres proposem, serà un pas endavant decisiu cap a la sobirania energètica i un estalvi enorme. La radiació solar, el vent i les altres energies lliures són gratuïtes i no les hem d’importar. Alhora, en la mesura que petroli, gas i urani són motius de tensions i guerres arreu del món, la transició energètica que proposem serà una contribució a la pau mundial.


#2

Separo les esmenes en dos blocs per poder-les identificar millor:

Esmenes 1
Localització: Punt 3.6 1er paràgraf

Text original: «A Catalunya les polítiques agràries s’han basat sempre en la promoció d’un model agroalimentari industrial, un model caracteritzat per l’ús intensiu d’agrotòxics i que promou l’augment de la productivitat i la competitivitat com a millor opció per defensar el sector productiu local de les amenaces d’una producció globalitzada i d’una cadena alimentària controlada per la gran distribució. L’expansió de l’agricultura industrial està basada en l’extensió dels monoconreus, l’augment de la mida de les finques, l’aposta per les produccions més valorades als mercats i la construcció d’infraestructures. Les xifres econòmiques avalen aquesta estratègia, però no així la resta d’indicadors que vinculen l’agricultura industrialitzada amb impactes socials i ambientals negatius: pèrdua de coneixements tradicionals, substitució del tradicional mosaic paisatgístic per immenses extensions de monocultius, desintegració de les xarxes locals de distribució d’aliments, contaminació d’aqüífers, degradació de la fertilitat dels sòls, consum desaforat d’aigua, problemes de salut per l’ús d’agroquímics i fertilitzants que s’incorporen a la xarxa d’abastiment d’aigua, o la ingent acumulació de purins i altres subproductes tòxics de la ramaderia intensiva. »

Esmena: Substituir «sempre» per «històricament» i «està» per «ha estat»
Addició al final del paràgraf després de «ramaderia intensiva» de la frase «que sovint no compleix amb la legislació vigent.»

Motivació: aquestes petites esmenes permeten encaixar millor el text amb la modificació que faig a l’esmena del següent paràgraf. Ramaders bruts en tenim de grossos i de mitjans però ha de quedar clar que tenim una legislació.

Esmenes 2
Localització: Punt 3.6 inici 2on paràgraf

Text original: «L’agricultura intensiva produeix sense pageses i pagesos. Els pocs que romanen en actiu s’han convertit en empresaris d’unes explotacions generalment sobretecnificades que generen escassos marges de benefici i són completament dependents de la indústria agroquímica, dels combustibles fòssils, de les polítiques públiques (construcció d’infraestructures agràries, ajudes a la producció) i dels crèdits bancaris…»

Esmena: Substituir per «Els darrers anys a Catalunya s’ha reduït de manera molt important l´ús de fitosanitaris i fertilitzants tendint cap a una agricultura més sostenible, existeixen mostres de canvi de la situació amb l’aplicació de la normativa vigent, el maneig integrat de plagues, l’aprofitament dels fems de la ramaderia intensiva i la racionalització de l’ús dels adobs. La producció ecològica a Catalunya és reduïda en superfície però no s’ha de desmerèixer i hem de treballar per aconseguir més producció sostenible, amb un suport decidit que ha de comptar amb l’impuls de programes d’I+D al servei de la pagesia que ens permetin parlar de competitivitat i productivitat sense pors ni complexes.»

Motivació: Més d’acord amb la realitat, posant en valor la feina feta i l’esforç de la nostra pagesia. Manca molt per fer però la visió que ens dona és la de fa 40 anys… prou que està costant als pagesos adaptar-se a la nova legislació, sobreviure amb els seus projectes d’ecològica com per generalitzar així. Som la regió amb una producció alimentària ecològica més alta d’Espanya, exportem molts aliments ecològics produits o manufacturats aquí.Tampoc m’agrada donar la impressió que els productes produïts ara, no eco, són tòxics per que segurament són més segurs que mai, com a mínim pel que fa la part de producció al terra.