El procés participatiu


#1

Com funciona això?

Catalunya en Comú impulsa un procés participatiu on la gent comuna volem pensar, debatre i decidir col·lectivament de quin model organitzatiu i codi ètic ens volem dotar.

Abans de participar en aquest procés obert per debatre sobre el model organitzatiu i el codi ètic de Catalunya en Comú, volem que sàpigues en què consisteixen i quines són les seves característiques. És important que tinguis la informació sobre quins són els espais per deliberar i fer aportacions sobre les propostes de partida, quant de temps durarà aquest procés, com serà tractada la informació que se n’obtingui i com validarem els resultats.

Sobre quins continguts volem debatre i fer-ne aportacions?

Els continguts sobre els quals giraran els debats i el procés d’aportacions s’articularan al voltant de diferents apartats:

Títol 1. Què és Catalunya en Comú
Títol 2. Formar part de Catalunya en Comú
Títol 3. Espais de Catalunya en Comú
Títol 4. Radicalitat Democràtica
Títol 5. Règim Disciplinari
Títol 6. Gestió Dels Recursos
Disposicions
Anex I: Codi Ètic
Reglament Marc D’elecció D’òrgans Interns
Reglament Marc D’elecció De Llistes Electorals

Aquests apartats s’estructuren en diferents articles que han estat elaborats col.lectivament per persones que formen part de Catalunya en Comú i per l’equip d’organització de Catalunya en Comú.

En quins espais es poden fer els debats i les aportacions?

Els debats es poden fer a través del fòrum obert de la plataforma (https://fem.catalunyaencomu.cat/) que permet tenir debats amb altres persones usuàries sobre els diferents apartats abans mencionats, així com d’altres qüestions relacionades amb el model organitzatiu i el codi ètic.

Els debats que es duguin a terme a la plataforma digital tenen com a objectiu l’intercanvi de punts de vista sobre les bases del model organitzatiu i codi ètic que volem i la posada en valor de la pluralitat de visions i la intel·ligència col·lectiva. Els debats poden facilitar consensos i punts de trobada sobre les diferents qüestions a tractar.
Per fer-hi aportacions sobre alguns dels continguts recollits a les propostes inicials, aquestes s’han de realitzar exclusivament a través dels apartats habilitats a la plataforma https://fem.catalunyaencomu.cat/

Les aportacions introduïdes per les persones usuàries seran publicades a la web directament sense un filtre moderador previ. Les persones usuàries també podran fer-hi comentaris i respondre a les aportacions fetes per altres persones usuàries.

Les aportacions tindran tres categories:

  • Aportació d’addició: proposa afegir una idea nova no inclosa en el text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

  • Aportació de supressió : proposa eliminar alguna part del text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

  • Aportació de modificació o substitució: proposa complementar, modificar o substituir alguna part del text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

En quins terminis es realitzarà el procés participatiu?

El procés participatiu s’inicia el 21 de març i estarà obert fins el 28 de març.

Qui recollirà la informació obtinguda i com la tractarà?

Els fòrums oberts de debat seran dinamitzats per un equip moderador. La informació que es reculli en aquest espai serà reportada a un altre equip, que tractarà les aportacions perquè coneguin la naturalesa dels debats fets per la comunitat usuària, els temes sobre els quals hi ha un consens majoritari o aquells que suposin diferents visions sobre una mateixa qüestió recollida a les ponències inicials.

Les aportacions seran recollides per un equip que les classificarà i avaluarà. Les propostes seran classificades de la següent manera:

  1. Acceptades: s’inclou l’aportació perquè es considera que enriqueix l’apartat o secció, no contradiu el sentit original del text i una àmplia majoria de les aportacions van en la mateixa línia.
  2. Desestimades: no s’accepta l’aportació perquè no s’adequa a l’apartat o secció a la qual fa referència, no pertoca o està fora de lloc perquè no encaixa com a base, model i/o objectiu polític o bé no és comprensible.
  3. Donen lloc a propostes alternatives: es fan una o vàries propostes alternatives que pretenen agrupar les aportacions que són a una mateixa línia per generar diferents models conceptuals respecte a la qüestió tractada. Aquests diferents models hauran de ser sotmesos a votació i/o priorització en el marc d’una assemblea.

Com es validaran els resultats del procés?

En l’assemblea organitzativa del 22 d’abril es resoldran les esmenes que no hagi estat possible consensuar en el procés i s’aprovarà el document definitiu.


#2

un post fue trasladado a un nuevo tema: Comentaris JR a l’Esborrany d’Estatuts de CeC