Capítol II. Espais locals: article 9. El Comú


#1

El Comú és l’espai que agrupa al conjunt de persones inscrites a Catalunya en Comú en un municipi i és l’espai d’adscripció territorial de les persones inscrites a Catalunya en Comú.


#2

Les persones inscrites poden formar part d’un Comú diferent al del municipi de la seva residència, per motius d’implicació, d’història, d’activitat social, o qualsevol altre. Això passa en l’actualitat i cal afavorir que segueixi passant. Per això hi haurà d’haver una casella al formulari d’inscripció on es faci constar aquesta circumstància.


#3

Estoy deacuerdo, pero solo se deveria poder participar en un sitio al mismo tiempo. De lo contrario podria haber gente con mucho tiempo libre que estubiera en varios pueblos al mismo tiempo, teniendo una influencia y capacidad de voto desproporcionada e injusta.
De hecho, este supuesto ésta contemplado en el articulo 6.2. d)


#4

Aquesta és una observació al Capítol II:

S’hauria de distingir entre el “Comú Local” (CatComú a nivell local) i les candidatures municipalistes, ja que és molt possible que no sempre coincideixin una i altra. Per exemple, Vilafranca en Comú és una candidatura municipalista, però no tots les persones que hi participen estan inscrites a CatComú. En aquest sentit s’hauria d’explicitar molt be que passa quan es donin aquestes circumstàncies (que es donen a molts llocs on ja hi ha candidatures comuns municipalistes).
En aquest sentit proposo que es posi un nou article on s’aclareixi aquesta qüestió i que s’afegeixi com Annex el Decàleg Municipalista dels Comuns (en fase de debat a la CN).
Aquest és un aspecte clau a nivell local i cal deixar-lo ben clar.
M’ofereixo per ajudar a redactar aquesta part si es creu necessari.


#5

Les dues coses s’han de permetre, garantint com ha dit el company, que només es formi part del cens d’una localitat. Però es donen les dues realitats (militància i activitat política en localitat diferent a la de residència) i s’ha de garantir que segueixi sent així.