CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 9. Terminis


#1

9.1. La convocatòria determinarà amb claredat el calendari electoral. A més ha d’establir, almenys, els terminis de les següents fites (quan sigui necessari):

· Cens electoral: data de tancament del cens electoral (si s’escau); publicació provisional; període d’al·legacions i resolució; publicació definitiva
· Recollida d’avals (si s’escau)
· Candidatures: presentació; proclamació provisional; període d’al·legacions i resolució; proclamació definitiva
· Campanya electoral
· Període de votació
· Resultats: proclamació provisional; període d’al·legacions i resolució; proclamació definitiva