CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 8. Proclamació i comunicació dels resultats


#1

8.1. La Comissió Electoral comunicarà els resultats provisionals de les votacions a les candidatures i a l’òrgan competent de la convocatòria, i farà la proclamació provisional de resultats a través dels canals emprats durant la campanya electoral. Una vegada resoltes les impugnacions i al·legacions que pugues haver-hi procedirà de manera anàloga.

8.2. Una vegada proclamats els resultats definitius, l’òrgan competent de la convocatòria donarà trasllat dels mateixos a l’equip d’Organització i Territori.