CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 7. Votacions


#1

7.1. La convocatòria indicarà clarament els mitjans de votació que es faran servir; podent ser:

a) Votacions a través de plataforma digital en línia.

b) Votacions presencials amb urnes.

7.2. Punts presencials de votació:

a) En el cas de les votacions en línia es podran habilitar punts presencials de votació assistida per afavorir l’accés de persones que no poden/volen votar digitalment.

b) En el cas de votacions presencials es podrà habilitar més d’un punt de votació.

c) Els requisits per a la constitució dels punts de votació hauran de constar a la convocatòria i en la seva distribució territorial se haurà de vetllar perquè preservin els principis d’igualtat d’oportunitats i d’evitar vulnerabilitats. Com a mínim s’hauran de contemplar:
· que a cada punt de votació ha d’haver-hi almenys dos responsables que en cap cas podran ser membres de cap de les candidatures
· que els punts de votació i els seus horaris han de publicar-se amb la suficient antelació
· que la custodia de les urnes i el seu precintat han de quedar garantits en el cas de votacions amb urnes
· que s’han d’implementar mecanismes de control per a evitar que una persona pugui votar vàries vegades (en diferents punts de votació)