CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 6. Campanya electoral


#1

6.1. Neutralitat.

L’organització com a tal haurà de mantenir una estricta neutralitat durant el desenvolupament del procés electoral. Els càrrecs electes institucionals i orgànics poden expressar el seu suport estrictament individual a qualsevol candidatura, evitant expressament fer servir recursos i mitjans institucionals o orgànics per afavorir candidatures concretes.

6.2. Recursos.

L’organització brindarà, atenent a la seva disponibilitat, els mitjans que requereixi la Comissió Electoral a fi de procedir a la consecució de les eleccions en curs. La Comissió Electoral vetllarà per que totes les candidatures disposin de les mateixes oportunitats per la seva difusió i facilitarà els mitjans oportuns per assolir aquest objectiu.

6.3. En funció de la disponibilitat, la convocatòria preveurà:

a) Espais al web corresponent en el que apareguin publicades les candidatures amb ordre aleatori.

b) Enviament a través de newsletter adreçada al cens electoral d’informació conjunta sobre totes les candidatures (o link al web corresponent si n’hi hagués).

c) Un espai físic habilitat per a realitzar presentacions de les candidatures, en aquest cas cal que les candidatures ho sol·licitin a la Comissió Electoral en el termini establert segons el calendari electoral. La Comissió Electoral establirà un dia i diferents franges horàries per realitzar les presentacions.

d) Altres elements que ajudin a afavorir la igualtat d’oportunitats i a que els electors puguin comptar amb informació suficient per valorar totes les candidatures.