CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 4. Drets i requisits per presentar candidatures


#1

4.1. Requisits individuals per a presentar-se.

Les persones que desitgin presentar-se hauran de satisfer, com a mínim, els següents requisits:

a) els establerts per l’actual legislació vigent en matèria electoral

b) explicar les raons per les que defensen la seva candidatura a través dels mitjans que determini cada convocatòria

c) acceptar complir el Codi Ètic i defensar l’ideari, principis i valors de CatComú

d) no haver esgotat el nombre màxim de mandats en el càrrec, d’acord a l’establert al Codi Ètic

e) no ser membre de la Comissió Electoral

f) no concórrer en més de una llista, ni en més d’una circumscripció, al procés electoral

g) el present reglament i les adaptacions realitzades d’acord a l’article 12 podran establir requisits addicionals

4.2. Requisits dels equips.

S’hauran d’especificar els requisits que els equips han de complir, i en particular:

a) Garantir un mínim del 50% de dones a la candidatura

b) Renovació dels equips (es podrà establir un % màxim de persones del total de l’equip que poden optar a la re-elecció en el mateix càrrec)

c) Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes

4.3. Avals.

Quan es prevegin la necessitat d’avals, s’hauran d’especificar els requisits i procediment, i en particular:

a) L’existència d’un formulari normalitzat d’aval que haurà d’estar disponible juntament amb la convocatòria.

b) Si els avals seran per espais de l’organització o de persones individuals (preferible el primer).

c) Si la mateixa persona o espai pot avalar més d’una candidatura o no (preferible el primer).

d) Si es necessiten avals de diferents tipus d’espai (territorial o sectorial).

e) El nombre mínim d’avals necessaris.

4.4. Proclamació provisional i definitiva de les candidatures.

La convocatòria establirà els procediments i terminis per a la proclamació provisional de candidatures, la presentació d’al·legacions i/o correccions, la seva resolució i la proclamació definitiva de les candidatures per part de la Comissió Electoral corresponent.

4.5. Absència de candidatures.

En el cas que no es presentin candidatures suficients per cobrir el nombre total de places o que les que es presentin no siguin validades, la Comissió Electoral corresponent ho comunicarà a l’òrgan competent de la convocatòria qui decidirà si prorrogar el termini de presentació de candidatures ajustant el calendari, si continuar-ho o si suspendre el procés electoral.