CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 3. Dret a vot i cens electoral


#1

3.1. Requisits mínims per optar al dret a vot.

Els requisits que com a mínim s’hauran de satisfer per poder tenir dret a vot en els processos d’elecció seran els mateixos que per a poder afiliar-se en la modalitat de persona inscrita (Títol Segon dels Estatuts). Podent establir-se requisits addicionals d’acord a l’establert a l’article 12.

3.2. Univers censal.

Excepte en aquells casos en que el present reglament o reglaments específics desenvolupats d’acord a l’article 12 indiquin el contrari, amb caràcter general l’univers censal seran les persones inscrites en l’àmbit corresponent.

3.3. Data de tancament del cens electoral.

La convocatòria formal d’eleccions ha d’especificar clarament la data de tancament del cens electoral:

a) Amb caràcter general es recomana mantenir el cens viu durant el període de votacions si el sistema de votació ho permet (és a dir, no tancar el cens electoral)

b) De manera excepcional es pot modificar el termini esmentat, havent de ser aprovat per una majoria qualificada de tres quartes (3/4) parts de l’òrgan competent. El límit extrem a la modificació de la data de tancament del cens serà de tres mesos abans de la data d’adopció de l’acord de convocatòria per part de l’òrgan competent

3.4. Revisió i correcció de les dades censals.

Qualsevol persona podrà consultar a partir del dia següent a la convocatòria formal d’eleccions, mitjançant els procediments i terminis que s’estableixin, si està inclosa en el cens i les dades que hi figuren; podent presentar sol·licitud d’inclusió, exclusió o modificació de dades. La Comissió Electoral corresponent resoldrà les incidències.