CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 10. Òrgans i mecanismes de control i suport


#1

10.1. Representants i interventors.

Les candidatures hauran de designar representants i podran designar interventors d’acord als procediments que s’indiquin a la convocatòria.

10.2. Les Comissions electorals

a) La Comissió Electoral corresponent serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament del procés d’elecció. Té les funcions següents:
· Vetllar pel compliment del reglament electoral corresponent.
· Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les implicacions concretes contingudes en el reglament electoral corresponent.
· Interpretar el reglament electoral corresponent per a resoldre en primera instància las impugnacions o al·legacions.
· Imposar les sancions que corresponguin d’acord a l’article 11 i d’altra normativa interna d’aplicació.

b) La Comissió Electoral estarà formada per cinc persones titulars més cinc persones suplents, que tinguin la condició de persona activista de CatComú a l’espai corresponent i que representin la pluralitat i diversitat de sensibilitats de l’organització.

c) Els membres de la Comissió Electoral seran aprovats per l’òrgan competent per a la convocatòria d’eleccions.

d) La Comissió Electoral serà escollida per a cadascun dels processos electorals que s’hagin d’iniciar. El seu mandat finalitzarà amb el tancament formal del procés electoral corresponent.

e) La Comissió Electoral decidirà el seu funcionament tot i respectant aquests criteris:
Es reunirà amb la freqüència necessària per a afavorir el compliment dels terminis dels processos electorals.
Prendrà les decisions, sempre que sigui possible per consens. En cas que no sigui possible arribar a un consens pot prendre decisions per majoria simple.
Les seves decisions constaran per escrit i justificades, indicant si s’han pres per consens o votació, i en aquest últim cas, el resultat de la votació.

f) La Comissió Electoral podrà comptar amb el suport dels equips tècnics de l’organització que, en cap cas, tindran dret a intervenir en les deliberacions de la Comissió Electoral.

10.3. La Comissió de Garanties corresponent funcionarà com a òrgan de segona instancia en relació a les resolucions de la Comissió Electoral; o, en els casos d’infraccions molt greus, de les resolucions de l’òrgan competent (article 11.3).