CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 1. Priorització dels principis generals


#1

1.1. Atenent al moment temporal en la vida de la nostra organització i les característiques específiques de cada procés electoral, el present reglament s’ha concebut d’acord a la següent priorització dels principis generals:

a) En tots els casos s’ha donat prioritat màxima als principis de perspectiva de gènere i igualtat d’oportunitats i condicions

b) Quan la regulació d’algun aspecte concret suposava la contradicció entre els principis de diversitat i cohesió, s’ha optat per donar més pes al principi de cohesió

c) Quan la regulació d’algun aspecte concret suposava la contradicció entre els principis de participació i evitar vulnerabilitats, s’ha optat per donar més pes al principi d’evitar vulnerabilitats