Article 5. Persones inscrites


#6

Considero que convertir la inscripció en un simple click, sense cap obligació la desvirtua i potser si aconseguirà que el nombre d’inscrits sigui alt però amb un compromís molt baix i amb el risc de que persones alienes i fins i tot contràries a la organització puguin intervenir i inclús participar en la presa de decisions amb voluntat de perjudicar a la organització. Per aquest motiu, crec que cal introduir una quota d’inscripció (la quantitat pot ser reduïda per tal de facilitar la participació) i tb pot ser vàlid crear la figura de simpatitzant amb participació molt més limitada i que no requereixe de quota.


#7

Considero que, donat que a l’apartat de recursos financers, defensem que seguiram “els principis d’independència econòmica; eficiència i eficàcia; solidaritat i transparència”, com a part de l’activisme també cal incloure la responsabilitat en el finançament del projecte. En conseqüència, crec que caldria incloure dins els deures de les persones activistes les aportacions econòmiques (quotes?) a l’entitat, establertes de forma modulada en funció de les diverses circumstàncies de la persona (estudiant, treballadora, aturada, pensionista…) i vetllant perquè, en la mesura del possible, no suposi un obstacle per poder ser inscrita com activista.


#8

Creo que deberia haber una cuota obligatoria, con la posibilidad que fuera una cuota 0 para las personas en paro hasta que puedan encontrar un trabajo. Sin esa cuota sera muy dificil conseguir la independencia financiera.


#9
  1. Esmena: Art. 5 Nombre.4 literal a) Participar en totes les activitats i decisions polítiques i organitzatives de Catalunya en Comú.
  2. Suprimir la segona oració en el Art. 5, nombre 5 literal f)… “No participar o donar suport públic… Catalunya en Comú” Considero que no beneficia la llibertat de expressió i pensament,mes a mes limita la diversitat i pluralitat de l’espai de ‘Comuns’. Dret recogit en el literal d) del Art. 4
  3. Esmena: suprimir el criteri de “antiguitat mínima” per optar a un càrrec dintre de les drets de les persones activistes Art. 5 Nombre 6 literal b). Aquest criteri entra en contradicció con la igualtat de els altres activistes.
  4. Agregar al Art. 7 un literal h) Facilitar la participació dels inscrits considerant la conciliació familiar.

#11

Possiblement això és una qüestió legal, però tenim a molta gent menor de 18 anys que també és activista i està d’acord amb els nostres idearis. Aquesta gent, que també vol ser a un partit, no es poden quedar sense lloc a la nostra organització. Per tant, s’hauria de buscar un espai per aquestes persones on es poguessin relacionar amb altres joves.


#12

Justament aquesta aportació seria una solució a aquest aspecte! :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:


#13

Proposta per precisar millor les condicions en què les persones poden inscriure’s i separar-ho del fet que vulguin fer aportacions econòmiques o no (que en tot cas, si es donen, no tenen per què circumscriure’s al moment de la inscripció):
Suprimir el punt 2.d. de l’article 5 que passaria a ser un nou punt 4.p. modificant la seva redacció:
4.p. Qualsevol persona inscrita podrà fer aportacions econòmiques voluntàries puntuals o periòdiques, d’acord als mecanismes que s’habilitin.


#14

Modificar alguns punts de l’article 5, apartats 4 i 6, per clarificar millor els drets de les persones inscrites -que participen en les grans decisions polítiques i en l’elecció dels càrrecs públics- i de les persones activistes -que, a més, s’impliquen en el dia a dia de l’organització i elegeixen els òrgans interns-:
Drets de les persones inscrites
4.a. Participar en les principals activitats i decisions de CatComú i especialment en aquelles que afecten a la relació de l’organització amb el conjunt de la societat.
4.b. Elegir i ser elegida a qualsevol càrrec públic, institucional o orgànic, d’acord amb les normes d’elecció establertes.
4.f. Rebre informació sobre les decisions adoptades pels diferents òrgans del partit, sobre la situació financera de l’organització, així com el dret a consultar les actes de tots els òrgans.
Drets de les persones activistes
6.b. A elegir i ser elegibles pels càrrecs als òrgans interns d’acord amb els presents estatuts i la normativa interna que els desenvolupi. Les convocatòries específiques de cada procés electoral intern podran incloure requisits addicionals respecte a l’antiguitat mínima com a persona activista, la recollida d’avals o d’altres.


#15

Quin sentit te formar part d’un equip per donr suport. a un altre? Quan un forma part d’un grup politic es per donr suport a aquest grup. La llibertat d’expressió queda garantida dins del grup polític. I si el desacord es tant gran que un opta per donar suport a un altre grup polític el que ha de fer es donar-se de baixa. Actur d’una altra manera és absurda.


#16

No entenc quina és la diferencia entre inscrits i activistes. Si es vol que hi hagi una diferencia caldria explicar-la millor. De la manera que està redactat no veig la diferència


#17

Em sembla massa forçat i desincentivador de la confluència, marcar a priori aquest màxim de dos anys de “doble militància”. Deixem que creixi la criatura, comptant amb tothom, també les persones que no volen renunciar a les organitzacions d’on procedeixen. El temps ja dirà.


#18

Crec que els inscritis haurien de pagar una cuota mínima. Crec que aixó seria bo per millorar l’autonomia finncer de la entitat com per a que el compromis dels inscrits amb la organització fos més sincer. El fet que un es pugui inscriure només fent clik a una web pot comportar un alt número d’inscrits sense compromis real; i inclús persones que es dediquina complicar el funcionament de la organització. Es podria establir criteris pels quals algunes persones estiguessin lliures d’aquesta quota (un nivell determinat d’ingressos per exemple).


#19

Toni, jo entenc (he fet una esmena per clarificar-ho millor) que totes les persones inscrites tenim uns drets i deures bàsics, que inclouen la participació en les grans decisions polítiques i en l’elecció dels càrrecs públics, mentre que les persones activistes, que segueixen el dia a dia de l’organització, decideixen també sobre els temes d’organització interna i elegeixen els càrrecs interns.


#20

Modificar l’article 2,d. Cal tenir una quota mensual tot tenint en compte situacions de manca de recursos, situacions d’atur o de jubilacions “miserables”
2,d) “En el moment de la formalització la persona que s’inscriu se li informarà de quina seà la seva aportació econòmica per al funcionament de l’organització. Sempre tenint present la situació econòmica de l’afiliat/da.”


#21

Proposta de substitució:

En el moment de la formalització de la inscripció (o més endavant) la persona que s’inscriu pot decidir realitzar una aportació econòmica voluntària per al funcionament de l’organització.


#22

Bones Ramon!

Es donarà un termini de dos anys per fer què? Per donar-se de baixa de l’altra organització política? No em sembla bé.

CatComú ha de permetre la doble militància: a CatComú i a les organitzacions polítiques que hi donen suport (per exemple, però no només, a les que n’han estat impulsores: BeC, ICV i EUiA). Caldrà però definir molt bé, sobretot de cara a les eleccions municipals, què significa “donar suport”


#23

Com es mesura la intensitat en la participació? Caldria aclarir-ho en la mesura del possible, ja que és el criteri que serveix per determinar si una persona inscrita pot assolir la categoria d’activista o no.

A banda d’això, ser molt actiu dins l’organització farà que la persona inscrita tingui menys temps per ser molt actiu (de fet, per ser activista) en els moviments socials (AMPA, sindicats, organitzacions ecologistes, defensa de la sanitat pública,…), cosa que hauria de formar part de l’ADN de la nova organització.

Proposta:

Eliminar la categoria de persones activistes.


#24

Per poder garantir el principi d’independència econòmica és necessari que les persones que conformen Catalunya en Comú contribueixin a sufragar les despeses que genera l’activitat de l’organització. Proposo modificar l’apartat d) de l’article 5.5 en el següent sentit: “En el moment de la formalització i mentre la persona estigui inscrita haura de fer l’aportació econòmica que es determini per contribuir al funcionament de l’organització. S’acordaran causes d’exempció de l’aportació per insuficiència de recursos sense que es pugui establir cap limitació als drets que té com a persona inscrita”


#25

Al meu entendre la distinció entre inscrits i activistes no és res més que posar en el paper una realitat que ja existeix, però crec que s’hauria de concretar qui, dincs de CatComú, és qui ha d’atorgar aquests drets i deures als activistes, doncs aquests no es concreten i aquesta indefinició pot donar lloc a que hi hagi diferents interpretacions de quins són els drets i els deures que tenen.


#26

No veig cap justificació ni coherència amb l’ideari polític per establir dues modalitats de persones inscrites. Proposo eliminar l’article 5.3. Modalitats i adequar a l’eliminació la resta d’article que diferencien drets i deures en funció de la modalitat de persona inscrita.