ANNEX 1 CODI ETIC. Article 4. Acumulació de càrrecs


#1

Justificació:
Tot sovint les organitzacions es converteixen en esclaves dels seus càrrecs electes quan aquests acumulen en si mateixos càrrecs de responsabilitat de caràcter decisori tant en l’àmbit institucional com en el àmbit intern de la pròpia organització.
A l’anterior situació s’ha d’afegir la duplicitat de càrrecs públics: regidor municipal i parlamentari autonòmic, i/o senador. Donant per descomptat que la extraordinària capacitat d’un reduït grup de persones els hi permet exercí com regidor, alcalde i/o conseller del seu municipi i alhora ser senador o diputat al Parlament, com si les esmentades responsabilitats no tinguin l’exigència d’una dedicació plena i exclusiva.
No erradicar orgànicament aquestes pràctiques impedeix l’accés de molts activistes a càrrecs de responsabilitat i la seva rotació, dificulta la renovació generacional i la formació de nous quadres polítics.
Proposta:
(…) no es permetrà l’acumulació de càrrecs. CatComú prohibirà l’exercici de més d’una funció pública (alcalde, regidor, senador, diputat) sense distingir si una d’ambdues no te remuneració o se’n renuncia a la mateixa, excepte aquelles funcions vinculades de manera inexcusable a la seva condició de càrrec institucional o orgànic.
En continuïtat a la dignificació de la política i evitar la duplicitat de càrrecs i salaris, el grup parlamentari de CatComú al Parlament de Catalunya farà una proposició de llei per eliminar el privilegi de la càmera de anomenar senadors autonòmics sense passar per les urnes. De tal manera que tots els representants catalans al Senat ho siguin per elecció de directa dels ciutadans. D’aquesta manera s’evitarà la penosa imatge de ex-alcaldes o presidents autonòmics aparcats a la càmera alta espanyola.
Seguint els mateixos principis, els òrgans interns de Catalunya en Comú impediran l’exercici de més d’un càrrec intern de caràcter executiu, estigui o no remunerat per l’organització. I, en paral·lel, és limitarà la presència de càrrecs electes amb responsabilitat institucional al 10% del total dels membres de tots els òrgans interns de govern de l’organització a fi de preservar-ne la independència de criteri i capacitat decisòria d’aquests.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: 4. Dignificació de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció


#3